Kansalaisyhteiskunnan muutosagenttikoulutuksen avoin suunnittelu etenee

Yllättävän harvoin käydään syvempää keskustelua siitä, miten ja millaista kansalaisuutta tulisi yhteiskunnassa ylipäätään edistää. Vielä monimutkaisemmaksi kysymys muuttuu, kun aloitetaan pohtimaan minkälaista aktiivista kansalaisuutta tulisi edistää. Osuuskunta yhdessä Lahden kansanopiston kanssa tarttui haasteeseen ja järjesti ensimmäisen Kansalaisyhteiskunnan muutosagentti -koulutusta suunnittelevan tilaisuuden Kääntöpöydällä.

Kriittisen kasvatuksen teoreetikko Carlos Alberto Torres on määritellyt neljä hyvettä, joita hänestä tulisi korostaa kaikissa kansalaisia sosialisoivissa yhteyksissä ja instituutioissa: suvaitsevaisuus, dialogisuus, rakkaus ja toivo (Torres 1998). Hän ei itsekään määrittele näitä arvoja tarkasti, vaan enemmän abstraktilla tasolla jättäen tilaa omille tulkinnoille. Nämä hyveet ovat kuitenkin tulkinnasta riippumatta erinomaisia rakennuspalikoita ja tukeva perusta aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseen tähtäävässä koulutuksessa.

Kun hyveet on saatu pohjaksi, on syytä alkaa miettiä, mitä, miten ja minkälaista koulutusta tulisi konkreettisesti niiden päälle rakentaa. Ensimmäisen haasteen heittää se, että aktiivinen kansalaisuus voidaan mieltää hyvin monenlaiseksi toiminnaksi; yksilön käynnistämäksi ja kampanjoimaksi kansalaisaloitteeksi, kansallisen etujärjestön toiminnaksi, hyvää tavoittelevaksi virallisesti järjestäytymättömäksi kansalaistottelemattomuudeksi, mielenosoitukseksi jonkin puolesta tai vastaan, harrastustoiminnaksi ja moneksi muunlaiseksi toiminnaksi ja tavoitteiksi. Toisen haasteensa kaiken päälle tuo signaalit siitä, että omassa ajassamme nousevan uusyhteisöllisyyden rinnakkaiset ja usein lyhytaikaiset, projektiluonteiset purskahdukset heikentävät koheesiota ja mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. (Poikela & Viitanen 2015)

Toisaalta taas juuri uusyhteisöllisyys ja siihen liittyvä moderni viestintäteknologia on mahdollistanut jo nyt useita kansalaisten omaehtoiseen aktiivisuuteen perustuvia hienoja tapahtumia ja kansalaisliikkeitä. Jostain siis pitäisi löytää viisautta ja tasapainoa, joka vastaa oman aikamme tarpeisiin. Tätä viisautta löytääkseen osuuskunta järjestää aiheesta avoimia suunnittelutilaisuuksia.

Kääntöpöydän kasvihuoneen suunnittelun satoa

Osuuskunnan järjestämään ensimmäiseen avoimeen suunnittelutilaisuuteen osallistui 11 henkilöä eri organisaatioista pohtimaan yhdessä mitä Kansalaisyhteiskunnan muutosagenttikoulutus voisi ja pitäisi olla. Ryhmätyöskentelyssä esiin nostettiin yhteiskunnassa havaittuja ilmiöitä ja niiden luomia oppimistarpeita suhteessa suunniteltavaan koulutukseen.

Toisen ryhmän muistiossa korostuu uusyhteisöllisyyden luomat osaamistarpeet ja haasteet. Pääteemoiksi muodostuvat resurssien niukkuus, projektimaisuus ja tarpeet raegoida ilmiöihin ja tilanteisiin nopeasti.

ryhma1

Keskeisiä taidoiksi katsottiin kyky motivoida ihmisiä nopeasti, rohkeus kokeilla ja sietää epävarmuutta, taito hallita suuria kokonaisuuksia tehtävien kokoisina paloina sekä ymmärrys ”mahdollisuusaktivismista”, jolla tarkoitetaan taitoa tarttua ajankohtaisiin tapahtumiin ja uutisiin suhteessa omaan toimintaan. Lisäksi ryhmä painotti verkostotaitoja ja verkkotyökalujen hallintaa sekä ymmärrystä siitä, mistä vapaaehtoisuus jonkin asian puolesta kumpuaa.

Toisen ryhmän muistiossa taas esiin nousevat koulutuskentän muutokset, uuden talouden mahdollisuudet ja uhat, yhteiskunnan eriarvoistuminen sekä sukupolvikuilu ja siihen liittyvä ”verkkomaailman elämä”. 

ryhma2

Oppimistarpeiksi näitä ilmiöitä vastaamaan ryhmä nostaa elinikäiset oppimistaidot, talouden dynamiikan ja logiikan ymmärtämisen, taidon osata luoda virtuaalisen ja analogisen maailman yhdistäviä kohtaamisia, dialogi- ja fasilitointitaidot sekä keskustelevat viestintätaidot.  

 

Suunnittelu jatkuu näiden ja uusien esille nousevien teemojen pohjalta. Mikä must sinusta puuttuu? Voit osallistua suunnitteluun vielä sitoutumatta mihinkään avoimessa suunnitteludokumentissa tai ottamalla yhteyttä Pauliinaan tai Jereen.

 

Mielenkiintoista luettavaa:

 

 

 

 

English